act-sample-bg33.jpg

Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til at måle trafik, og hvordan folk bruger vores website, så vi kan det mest relevante indhold til dig som bruger af siderne.

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil indhold og eventuelle annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere.

Du kan desuden risikere at vores website ikke fungerer optimalt, og at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Google
 • Facebook
 • LinkedIn
 • HubSpot
 • Hotjar
 • Verizon Media
 • Personoplysninger
 • Generelt
 • Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker fx ved almindelig tilgang til indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via vores website.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger:

 • Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • Dit IP-nummer
 • Geografisk placering
 • Hvilke sider du klikker på (interesser)

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail-adresse
 • Adresse
 • Jobtitel
 • Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi opbevarer dine personlige oplysninger på computere, der er beskyttet mod uautoriseret adgang. Disse computere befinder sig i sikrede lokaler, og vores sikkerhedsforanstaltninger bliver konstant overvåget for at sikre, at brugerdata bliver behandlet ansvarligt og efter gældende regler. Der er dog altid risiko for at uautoriserede personer kan tiltvinge sig adgang til informationer, der bliver opbevaret elektronisk, og derfor kan vi ikke garantere fuldstændig sikkerhed i forbindelse med data overført via internettet.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som fx at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.

Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, og hvilke annoncer du modtager samt eventuelt klikker på videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor.

Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til hello@brandmovers.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Brand Movers
Bryggerens Plads 17, 3. sal.
1799 København V
Telefon: 61 67 95 61
Email: hello@brandmovers.dk

Cookie and Privacy Policy

We use cookies to measure traffic and how people use our website, so that we can find the most relevant content for you as a user of the pages.

Introduction

When you visit our website, information is collected about you, which is used to customize and improve our content and to increase the value of the advertisements displayed on the site. If you do not want information to be collected, you should delete your cookies (see instructions) and refrain from further use of the website. Below we have elaborated on which information is collected, its purpose and which third parties have access to it.

Cookies

The website uses "cookies", which are text files that are saved on your computer, mobile phone etc. accordingly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics and targeting ads. Cookies cannot contain harmful code such as virus.

It is possible to delete or block cookies. See instructions here.

If you delete or block cookies, content and any advertisements may become less relevant to you and appear more frequently.

You may also risk that our website does not function optimally and that there is content that you cannot access.

The website contains cookies from third parties, which to varying extents may include:

- Google
- Facebook
- LinkedIn
- HubSpot
- Hotjar
- Verizon Media
- Personal information
- In general
- Personal information is all kinds of information that to one extent or another can be attributed to you.

When you use our website, we collect and process a number of such information. This happens, for example, with normal access to content, if you sign up for our newsletter, participate in competitions or surveys, register as a user or subscriber, otherwise use services or make purchases via our website.

We typically collect and process the following types of information:

- A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone
- Your IP number
- Geographical location
- Which pages you click on (interests)

To the extent that you give explicit consent to this yourself and enter the information yourself, the following is also processed:

- Name
- Phone number
- Email address
- Address
- Job title
- Security

We have taken technical and organizational measures against your information being accidentally or illegally deleted, published, lost, degraded or coming to the knowledge of unauthorized persons, misused or otherwise processed in violation of the law.

We store your personal information on computers that are protected against unauthorized access. These computers are located in secured premises and our security measures are constantly monitored to ensure that user data is handled responsibly and in accordance with applicable regulations. However, there is always a risk that unauthorized persons can gain access to information that is stored electronically, and therefore we cannot guarantee complete security in connection with data transferred via the Internet.

Purpose

The information is used to identify you as a user and show you the ads that are most likely to be relevant to you, to register your purchases and payments, and to be able to provide the services you have requested, such as sending a newsletter . In addition, we use the information to optimize our services and content.

Period of storage

The information is kept for the period of time permitted by law and we delete it when it is no longer necessary.

The period depends on the nature of the information and the background for storage. It is therefore not possible to specify a general time frame for when information is deleted.

Disclosure of information

Data about your use of the website and which advertisements you receive and possibly click on are passed on to third parties to the extent that this information is known. You can see which third parties are involved in the section on "Cookies" above.

The information is used for advertising targeting.

We also use a number of third parties to store and process data. These only process information on our behalf and may not use it for their own purposes.

Dissemination of personal data such as name and e-mail etc. will only happen if you consent to it. We only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with sufficient protection.

Insights and complaints

You have the right to be informed about which personal data we process about you. You can also object to the use of information at any time. You can also revoke your consent for information about you to be processed. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted. Inquiries about this can be made to hello@brandmovers.dk. If you want to complain about our processing of your personal data, you also have the option of contacting the Danish Data Protection Authority.

Publisher

The website is owned and published by:

Brand Movers
Bryggerens Plads 17, 3rd floor.
1799 Copenhagen V
Telephone: 61 67 95 61
Email: hello@brandmovers.dk